Wielofunkcyjny rozwój obszarów OPR

Rolnictwo i produkcja żywności tradycyjnie uważane są za główną funkcję obszarów wiejskich i podstawowe źródło dochodów ludności wiejskiej. Jednak w przypadku obszarów problemowych rolnictwa (OPR), na których występują naturalne i antropogeniczne ograniczenia rozwoju rolnictwa uzyskiwany poziom dochodów nie jest wystarczający do utrzymania ludności zamieszkałej na obszarach wiejskich oraz infrastruktury technicznej związanej bezpośrednio z rolnictwem i rozwojem społecznym. Celem wielofunkcyjnego rozwoju jest racjonalne wykorzystanie całego potencjału przyrodniczego i gospodarczego dla potrzeb rozwoju społecznego oraz tworzenie alternatywnych miejsc pracy. Priorytetem jest rozwój poza rolniczych funkcji, w tym funkcji ekologicznych związanych ochroną środowiska (bioróżnorodność, retencja wodna, sekwestracja CO2) funkcji turystycznych i wypoczynkowych, funkcji kulturowych (zachowanie dziedzictwa kulturowego), funkcji gospodarczych nie związanych z rolnictwem, ukierunkowanych na tworzenie alternatywnych źródeł dochodów. Wielofunkcyjny rozwój obszarów OPR powinien następować w zgodzie z racjonalnym wykorzystaniem zasobów środowiskowych, w tym gleby i surowców naturalnych, wody, powietrza, a także ochroną zdrowia człowieka i zwierząt oraz poczuciem sprawiedliwości społecznej.

Impulsem do wielofunkcyjnego rozwoju obszarów OPR mogą być lokalne inicjatywy gospodarcze tworzone na poziomie gminy/regionu pod nazwą "Lokalne Forum Współpracy Gospodarczej (LFWG)" zrzeszające wszystkie ogniwa łańcucha inwestycyjnego na czele z gospodarzem gminy /wójtem/. Celem LFWG będzie wsparcie potencjalnych /lokalnych/ inwestorów w zakresie wiedzy/informacji nt. działalności gospodarczej, dostępnych programów i środków finansowych na cele inwestycyjne. W dalszej kolejności uruchomienie /wyzwolenie/ lokalnego potencjału gospodarczego na obszarach OPR, możliwego do wykorzystania na bazie istniejących uwarunkowań przyrodniczo-gospodarczych, społecznych i prawnych oraz tworzenie "przyjaznego klimatu" do rozwoju nowej działalności gospodarczej.

Podstawowe zadania lokalnego forum współpracy (LFWG):

Wsparcie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów OPR może nastąpić w wyniku działań organizacyjnych, prawno-finansowych i technicznych w wyniku tworzenia: