Kierunki wielofunkcyjnego rozwoju obszarów OPR

Wielofunkcyjny rozwój obszarów OPR powinien następować w zgodzie z racjonalnym wykorzystaniem zasobów środowiskowych, w tym gleby i surowców naturalnych, wody, powietrza, a także ochroną zdrowia człowieka i zwierząt oraz poczuciem sprawiedliwości społecznej.

Kierunki wielofunkcyjnego rozwoju powinny uwzględniać uwarunkowania i ograniczenia występujące na obszarach OPR:

Na obszarach OPR o bardzo niskim potencjale rozwoju rolnictwa:

Na obszarach OPR o rozdrobnionej strukturze przestrzennej gospodarstw wyróżnia się tereny:

Na obszarach OPR o dużym zagrożeniu erozyjnej degradacji gleby proponuje się równorzędny rozwój:

Na obszarach OPR zagrożonych zanieczyszczeniem gleb metalami śladowymi: